Vedtægter Foreningen Et Rart Sted At Være

marts 20, 2017
Vedtægter Foreningen Et Rart Sted At Være

Vedtægter for Et rart sted at være.

 

 • 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Et Rart Sted At Være.

Stk. 2 Den har hjemsted i Haderslev Kommune.

Adressen er:  Nordhavnsvej 5, 6100 Haderslev.

 • 2 Formål

Stk. 1 At skabe og drive et fuldt tilgængeligt samlingssted / netværkscafé for og med mennesker med Særligt behov, hvor

 • Hensynet til og medinddragelse af mennesker med forskellige funktionsnedsættelser har første prioritet og hvor rammerne indbyder til sociale fællesskaber og samarbejder på tværs af foreninger og vidt forskellige handicaps
 • Pårørende og frivillige kan mødes, deltage i og bidrage til aktiviteterne så den enkeltes indsats gøres overskuelig og tilpasses individuelle evner og muligheder.
 • Der skabes netværk og relationer imellem handicappede, pårørende og frivillige

Stk. 2 At tilbyde lokaler til medlemmerne og til ligesindede foreninger til afholdelse af aktiviteter, møder, foredrag, fester mv.

Stk. 3 At være samlingssted for mennesker, der ønsker ligeværd og respekt for alle uanset funktionsevne, herunder fundraisere mv. der kan bidrage til det økonomiske fundament under stedet.

 • 3 Medlemmer og kontingent

Stk. 1 Til at være medlemmer af ”Et rart sted at være” inviteres hvert år

 • Alle lokale foreninger under DH i Haderslev Kommune
 • Lokale foreninger, der arbejder for og med fysisk og psykisk handicappede
 • Kommunale og private institutioner (bosteder, værksteder mv.) med samme målgruppe.
 • Enkeltpersoner med engagement i formålet, og hvis indflydelse varetages af foreningen ”Stedets Venner” (Vennekredsen)
 • I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen om medlemskab kan tegnes.

 

 

Stk. 2 Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmer har betalt kontingentet, som årligt udgør kr. 200 for foreninger og 50 kr. for medlemmer af ” Stedets Venner” (Vennekredsen)

Stk. 3 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

 • 4 Repræsentantskabsmøde

Stk. 1 Det ordinære repræsentantskabsmøde er Stedets højeste myndighed.

Stk. 2 Repræsentantskabsmødet afholdes ordinært en gang årligt før udgangen af marts måned.

Stk. 3 Der indkaldes til mødet via mail til alle medlemmer og via Facebook samt hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel. Dagsorden og indkomne forslag udsendes 2 uge før repræsentantskabsmødet.

Stk. 4 Medlemsforeningen bærer selv ansvaret for, at bestyrelsen er i besiddelse af pågældendes opdaterede og korrekte e-mailadresse. Endvidere bærer medlemmet selv ansvaret for at holde sig orienteret om indkaldelse til repræsentantskabsmøde via mail og støtteforeningens Facebookside.

Stk. 5 Berettigede til at møde og stemme på repræsentantskabsmødet er alle Stedets medlemmer. Hver forening har to stemmer. ” Stedets Venner” (Vennekredsen) indgår på lige fod med øvrige foreninger. Bestyrelsen afgør hvorvidt der inviteres bredt (alle foreningsmedlemmer i de enkelte foreninger) til repræsentantskabsmødet.

Stk. 6 Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Regnskabsaflæggelse for det afsluttede regnskabsår
 • Behandling af indkomne forslag
 • Redegørelse/Fremlæggelse af budget
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • Valg af Revisor/Bilagskontrollant
 • Eventuelt

 

Stk. 7 Ethvert medlem af Stedet kan indsende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet. Forslaget skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før mødet.

Forslag om vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af det afsluttende regnskabsår.

 

 

Stk. 8 Mødet ledes af en dirigent, som vælges ud fra et af bestyrelsens medlemmer eller en af de øvrige mødedeltagere.

Stk. 9 Alle beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved simpelt stemmeflertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, hvis dette begæres af blot en mødedeltager.

Stk. 10 Der stemmes om indkomne forslag på repræsentantskabsmødet, såfremt forslaget fremgår af dagsordenen. Forslag, der fremkommer på selve mødet behandles under punktet eventuelt.

Der kan som udgangspunkt ikke stemmes om forslag under punktet eventuelt, med mindre samtlige mødedeltagere er enige herom. Er dette ikke tilfældes, kan forslaget behandles på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med mindre der er tale om en vedtægtsændring.

 • 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Stk. 1 Ekstraordinær repræsentantskabsmøde kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst 1/3 af Stedets medlemmer. Anmodningen om indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal fremsættes skriftligt og begrundet overfor formanden (eller ved dennes fravær næstformanden).

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

 

 • 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer

Stk. 2 Valgperioden er to år. I lige år vælges 2 medlemmer i ulige år vælges 3 medlemmer

Stk. 3 Bestyrelsen vælger ud af sin midte formand, sekretær og kasserer.

Stk. 4 Bestyrelsen leder stedet i overensstemmelse med nærværende vedtægter og repræsentantskabets beslutninger. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper og tovholder m.v. til varetagelse af nærmere afgrænsede opgaver i overensstemmelse med varetagelsen af foreningens formål.

Stk. 5 Formanden (eller ved dennes fravær næstformanden) indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt til bestyrelsesmedlemmerne med angivelse af dagsorden, når formanden (eller ved dennes fravær næstformanden) skønner det nødvendigt eller mindst tre af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter ønske om dette overfor formanden (eller ved dennes fravær næstformanden). I sidstnævnte tilfælde afholdes bestyrelsesmødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens (eller ved dennes fravær næstformandens) kendskab.

Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer).

Stk. 7 Bestyrelsen kan kun træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Stk. 8 Ved det stiftende repræsentantskabsmøde udpeges bestyrelsesmedlemmerne for 2 og 1 år. Stiftes stedet i et lige år vælges 2 for to år og 3 for et år.

Stk.9 Der vælges 2 suppleanter hvert år

 

 

 

 

 

 • 7 Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1 Stedet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

Stk. 2 Der påhviler ikke foreningernes medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

 • 8 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Stedets regnskabsår følger kalenderåret, dvs. begynder 1. januar og slutter 31. december.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabsmødet for budgettet, samt regnskabet.

Stk. 3 Stedets regnskab føres af kassereren i samarbejde med revisoren.

Kassereren fører tillige stedets medlemsregister.

Regnskabet revideres af revisoren/bilagskontrollør.

 

 • 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med et flertal, bestående af 2/3 af de afgivne stemmer på det repræsentantskabsmøde, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra det repræsentantskabsmøde, hvorpå de vedtages.

 

 • 10 Opløsning af foreningen

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun vedtages med et kvalificeret flertal, bestående af 2/3 af de afgivne stemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder, som afholdes med minimum 14 dages mellemrum.

Stk. 2 Ved opløsning af støtteforeningen tilfalder stedets frie midler lokale foreninger under DH i ligelig fordeling.

 

Datering og underskrift

 

Således vedtaget på stedets stiftende repræsentantskabsmøde:

 

 

 

Dato og dirigentens underskrift: